Договір про співробітництво щодо реалізації спільної Програми «Майбутнє України»

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ»

Виходячи з важливості ефективної реалізації державної політики у сфері освіти, необхідність формування інтелектуального потенціалу та на виконання Національної Програми «Майбутнє України» КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Т.Г.Шевченка, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут», МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК за даним Договором зобов'язуються спільно діяти для створення умов, пошуку і підтримки талановитих і обдарованих учнів, їх самореалізації в науково-дослідницькій діяльності, яка здійснюватиметься шляхом запровадження комплексу освітньо-виховних заходів у рамках Національної Програми «Майбутнє України» (додаток до даного договору).


ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ»

«____» _________ 2009 p.
Київ №_______________

Виходячи з важливості ефективної реалізації державної політики у сфері освіти, необхідність формування інтелектуального потенціалу та на виконання Програми «Майбутнє України» КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА, в особі ректора, Губерського Леоніда Васильовича, що діє на підставі Статуту, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ», надалі НТУУ «КПІ», в особі ректора Згуровського Михайла Захаровича, що діє на підставі Статуту, МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК, в особі Президента Довгого Станіслава Олексійовича, надалі СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОГОВОРУ
1.1. СТОРОНИ за даним Договором зобов'язуються спільно діяти для створення умов, пошуку і підтримки талановитих і обдарованих учнів, їх самореалізації в науково-дослідницькій діяльності, яка здійснюватиметься шляхом запровадження комплексу освітньо-виховних заходів у рамках Програми «Майбутнє України» (додаток до даного договору).

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. СТОРОНИ:
2.1.1. Розробляють нормативно-правову базу для координації спільної організаційної та науково-методичної діяльності для реалізації спільних заходів.
2.1.2. Готують дидактичні та науково-методичні матеріали для організації навчально-
дослідного процесу.
2.1.3. Проводять спільні конференції, семінари, тренінги, конкурси, олімпіади, турніри, виставки та інші заходи, спрямовані на пошук та розвиток талановитих учнів, підготовки до вступу до вищих навчальних закладів.
2.1.4. Використовують власну навчально-наукову базу з метою наскрізної підготовки талановитої молоді, схильної до творчої, винахідницької діяльності.
2.1.5. Сприяють розширеному доступу учнів та педагогів Малої академії наук до інформаційних, навчальних та інших ресурсів, які необхідні для виконання умов даного договору.
2.1.6. Відзначають переможців та активних учасників спільних заходів дипломами, медалями за успіхи у науково-дослідницькій діяльності, науковими стипендіями та молодіжними академічними преміями.
2.1.7. Здійснюють заходи щодо популярізації Програми «Майбутнє України» у засобах масової інформації.
2.1.8. Залучають до співпраці інші юридичні та фізичні особи, участь яких необхідна для ефективного виконання цього Договору та Програми «Майбутнє України».
2.1.9. Надають відкритий доступ до всієї інформації та матеріалів, створених унаслідок реалізації умов цього Договору, якщо інше не передбачене законодавством та окремими домовленостями сторін, та використовують її відповідно до своїх статутних цілей та завдань.
2.1.10. Забезпечують поширення інформаційних, методичних та інших матеріалів про діяльність сторін через власні інформаційні мережі.
2.1.11. Визначають пріоритетні напрямки підготовки для учасників заходів програми «Майбутнє України».
2.1.12. Розробляють дистанційні навчальні курси, віртуальні лабораторії, бази даних і знань та інші інформаційні ресурси для навчально-наукової підготовки учасників програми «Майбутнє України» .
2.1.13. Реалізують спільні освітні проекти, спрямовані на залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької діяльності та сприяють професійній орієнтації старшокласників.

2.2.Конкретні форми участі СТОРІН у здійсненні спільних проектів можуть визначатись, за згодою СТОРІН, додатковими угодами та договорами.

3. ІНШІ УМОВИ

3.1 Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються за погодженням між сторонами і додаються до Договору .
3.2 Договір набуває чинності з моменту його підписання усіма сторонами.
3.3 Даний Договір укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної із СТОРІН.
3.4 У випадках, не передбачених даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним цивільним законодавством.

Від КНУ ім. Т.Г.Шевченка Ректор Л. В. Губерський

Від НТУУ «КПІ» Ректор М. З. Згуровський

Від Малої академії наук Президент С. О. Довгий